Freiheitsentziehung

FamFG
vom 17.12.2008 (BGBl. I S. 2586, 2587)
FGG-ReformG
vom 17.12.2008 (BGBl. I S. 2586),